Realizacje

Hala Lodowa Lublin

Pra­cu­jąc dla firmy IGE Budow­nic­two zre­ali­zo­wa­łem w 2014 roku dla MOSIR „Bystrzyca” w Lubli­nie zada­nie pole­ga­jące na zapro­jektowaniu, wypro­du­ko­wa­niu i mon­tażu kon­struk­cji ele­wa­cji zewnętrz­nych, i kon­struk­cji wewnętrz­nych i kon­struk­cji prze­ciw­po­ża­ro­wych Hali Lodo­wej w Lubli­nie.

kon­struk­cje zewnętrzne fasady zostały zapro­jek­to­wane w sys­te­mie Ali­plast MC WALL w kolo­rze RAL 7016, szklone zesta­wem 6 ESG Dark Blue /18/44.2. Cie­ka­wym ele­men­tem fasad są żalu­zje prze­ciw­sło­neczne sys­te­mowe Ali­plast MC 249 w kolo­rze bia­łym, które nadały ele­wa­cji nie­po­wta­rzalny wygląd.

kon­struk­cje wewnętrzne zostały wyko­nane w sys­te­mie zim­nym Ali­plast Eco­no­line Drzwi p. poż w sys­te­mie Alu­fire.

Pro­jekt cecho­wał się dużym stop­niem zło­żo­no­ści i wyma­gał olbrzy­miego zaan­ga­żo­wa­nia. Został wyko­nany w ter­mi­nie.