O firmie

Marek-Kacperczyk.jpg

Celem firmy jest kom­plek­sowa obsługa inwe­sty­cji budow­la­nych w zakre­sie wypro­du­ko­wa­nia, dostar­cze­nia i mon­tażu okien i drzwi PCV, okien, drzwi i fasad kon­struk­cji alu­mi­nio­wych, okien i drzwi drew­nia­nych oraz bram gara­żo­wych. 

Posia­da­jąc ponad 20 let­nie doświad­cze­nie w pro­duk­cji i mon­tażu jeste­śmy w sta­nie prze­pro­wa­dzić Pań­stwa przez cały pro­ces inwe­sty­cyjny. Od momentu zdia­gno­zo­wa­nia Pań­stwa potrzeb, poprzez pro­fe­sjo­nal­ne doradz­two, wybór i zaprojektowanie opty­mal­nych kon­struk­cji, przedstawienie oferty ceno­wej, wypro­dukowanie i dostar­cze­nie ele­men­tów na miej­sce mon­tażu, pro­fe­sjo­nal­ny mon­taż, odbiór robót, doku­men­ta­cji powy­ko­naw­czej oraz świa­dec­twa ener­ge­tycz­nego budynku.

Zało­ży­cie­lem firmy jest Marek Kac­per­czyk, posia­da­jący ponad 20 let­nie doświad­cze­nie w branży okien­nej i budow­la­nej. Pra­cu­jąc dla róż­nych firm pol­skich oraz zagra­nicz­nych bra­ł udział w reali­za­cjach dużych obiek­tów komer­cyj­nych takich jak Hala Lodowa w Lubli­nie, czy pre­sti­żo­wych apar­ta­men­tow­ców Ochota Cen­ter w War­sza­wie. Spraw­dzi­ł się także pod­czas współ­pracy z deve­lo­pe­rami zarówno lokal­nymi jak i mię­dzy­na­ro­do­wymi.

Duże doświad­cze­nie pozwala nam wyjść Pań­stwu naprze­ciw, prze­wi­dzieć zagro­że­nia i zasto­so­wać naj­od­po­wied­niej­sze roz­wią­za­nia. Cią­gle sie szko­limy, żeby pro­po­no­wać roz­wią­za­nia speł­nia­jące Pań­stwa ocze­ki­wa­nia este­tyczne jak i tech­niczne, oparte o naj­now­sze normy i wytyczne.

Posiadamy spraw­dzone ekipy mon­ta­żowe i budow­lane, potra­fiące spro­stać wyzwa­niom i dopro­wa­dzić pro­jekt do końca fachowo i w ter­mi­nie. 

Nasze atuty

Terminowość

Odpowiednie planowanie, etapowanie inwestycji, dostarczenie i montaż poszczególnych konstrucji, pozwala nam sprawnie i na czas realizować powierzone nam zadania.

Wykwalifikowane ekipy

Ekipy montażowe kluczem do sukcesu. Mamy sprawdzonych pracowników, dzięki którym jesteśmy polecani nastepnym klientom.

Doświadczenie

Ponad 20 lat pracy w produkcji, projektowaniu i montażu, pozwala widzieć więcej niż to, co możemy przeczytać w dokumentacji technicznej. Pozwala doradzić, unikać błędów, obniżać koszty.

Sprawdzeni Partnerzy

Dobieramy Partnerów, którym możemy ufać. Takich, dla których efekt końcowy, czyli zadowolenie klienta, jest priorytetem.

PARTNERZY