Dokumentacja techniczno-odbiorowa

Projekt budowlany nie zawiera wszystkich informacji dotyczących prawidłowego wykonania zadania.

Podczas realizacji o większym stopniu złożoności, musimy uszczegółowić projekt budowlany projektem wykonawczym, który będzie jego rozwinięciem. Projekt wykonawczy zawiera zbiór szczegółowych dyspozycji technicznych dla wykonawców inwestycji, ustalających jednoznacznie zakres, metody i sposób prawidłowego wykonania wszystkich robót.

Na podstawie projektu technicznego następuje również uściślenie kosztów budowy obiektu, w stosunku do określonych kosztów w projekcie wstępnym. Ponadto, po zakończeniu montażu konstrukcji, projekt techniczny jest wykorzystywany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

Jeżeli konstrukcje okienno drzwiowe nie wykazują dużego stopnia złożoności, przygotujemy Państwu karty materiałowe. Jest to zestawienie materiałów pozwalające na wyprodukowanie elementów o wymaganych parametrach.  Dodatkowo pozwala ono na dostarczenie niezbędnych deklaracji i atestów, w celu sprawnego przeprowadzenia odbioru zamontowanych konstrukcji.