Kompleksowa obsługa inwestycji

Oferujemy pełen zakres obsługi inwestycji: analizę potrzeb, projekt, dobór materiałów, wykonanie konstrukcji, usługi montażowe, dokumentację.

Posia­da­jąc wie­lo­let­nie doświad­cze­nie, fachową wie­dzę inży­nier­ską, nowo­cze­sne narzę­dzia oraz sieć kon­tak­tów w branży sto­larki drewnianej, PCV i alu­mi­nium, prze­pro­wa­dzimy Pań­stwa przez pro­ces wypo­sa­że­nia budyn­ków w okna, drzwi, fasady, bramy itp. 

Nie­ważne, czy budu­je­cie Pań­stwo dom jed­no­ro­dzinny, czy halę spor­tową, pomo­żemy spro­stać temu zada­niu. Dora­dzimy, zapro­jek­tu­jemy, wyko­namy, zamon­tu­jemy, prze­pro­wa­dzimy odbiór ele­men­tów okienno-drzwio­wych i fasa­do­wych Pań­stwa budynku.

Z doświad­cze­nia wiemy, że faza wstępna przy­go­to­wu­jąca do pro­duk­cji jest decy­du­jąca. Dobrze przy­go­to­wana, pozwala spraw­nie i ter­mi­nowo, bez pro­ble­mów prze­pro­wa­dzić pro­ces mon­tażu. 

Dużą uwagę poświę­camy na dopa­so­wa­nie poszcze­gól­nych ele­men­tów okna tak, aby spro­stać trud­nym wyma­ga­niom takim jak: ener­go­osz­częd­ność, izo­la­cyj­ność aku­styczna, odpor­ność na wła­ma­nie. 

Kon­struk­cje okienno-drzwiowe speł­niają dzi­siaj roz­ma­ite funk­cje, np. napo­wie­trza­jące, oddy­mia­jące, kon­troli dostępu, anty­pa­niczne itd. Nasza wie­dza i doświad­cze­nie pozwala nam dobrać odpo­wied­nie ele­menty wypo­sa­że­nia w taki spo­sób, żeby speł­nić te wyma­ga­nia i wybrać roz­wią­za­nie naj­ko­rzyst­niej­sze cenowo.